Bezwaar maken

In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen de door De Key voorgestelde huurverhoging. Kijk eerst of er een geldige reden is om bezwaar te maken en welke formulieren of andere documenten nodig zijn bij het bezwaarschrift. Hoe je bezwaar moet maken, verschilt per huursoort: sociale huur of vrije sector huur en de huur van garages of andere ruimtes.

Sociale huur

De huurverhoging voor sociale huurwoningen bestaat uit een basishuurverhoging en eventueel een deel dat afhangt van je inkomen.

Bezwaar maken tegen de basishuurverhoging
Je kunt alleen bezwaar maken tegen de basishuurverhoging als:

 • De huur door de verhoging hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering.
 • Het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximale percentage (maximaal 4,1% voor een huishoudinkomen tot en met € 42.436,- en maximaal 5,6% voor huishoudinkomen boven € 42.436,-).
 • Je ons huurverhogingsvoorstel te laat hebt ontvangen (na 1 mei).


Bezwaar maken tegen het deel dat afhangt van je inkomen (1,5%)
Je kunt alleen bezwaar maken tegen het deel dat afhangt van je inkomen als:

 • De samenstelling van het huishouden op de huishoudverklaring niet klopt. De Key vraagt in de eerste week van juli een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishoudinkomen 2017 niet klopt. De Key vraagt in de eerste week van juli een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishoudinkomen in 2018 is gedaald. Stuur bij je bezwaar een inkomensverklaring mee van alle personen boven de 18 jaar over het jaar 2018. De inkomensverklaring vraag je aan bij de Belastingdienst.
 • Iemand in het huishouden per 1 juli 2019 is gepensioneerd. De Key vraagt in de eerste week van juli een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishouden uit meer dan vier personen bestaat. De Key vraagt in de eerste week van juli een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Iemand in het huishouden per 1 juli 2019 chronisch ziek of gehandicapt is. Hier geldt de regeling voor chronisch zieken of gehandicapten van de Rijksoverheid. Stuur bij je bezwaar een kopie van de medische indicatie mee.

Hoe maak ik bezwaar

Bezwaar maken gaat altijd schriftelijk. Op www.huurcommissie.nl vind je een modelformulier. Vul dit formulier volledig in en stuur het, met de benodigde documenten, vóór 1 juli 2019 naar: De Key, t.a.v. Huurverhoging, Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam.

Na het versturen van het bezwaarschrift

 • Bezwaar gemaakt? Je hoeft dan dat deel van de huurverhoging waar je bezwaar tegen maakt, niet te betalen. Na uitspraak van de Huurcommissie wordt een eventueel openstaand bedrag verrekend. We raden aan het bedrag in ieder geval maandelijks te reserveren.
 • Uiterlijk 1 augustus 2019 ontvang je van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
 • Niet eens met de beslissing? Laat het ons direct weten, dan sturen we het bezwaar en onze beslissing door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.

Vrije sector, parkeerplek en overige

Bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging van een woning in de vrije sector of een garage, parkeerplaats, bergplaats of andere ruimte gaat uitsluitend via de kantonrechter. Hoe dit te werk gaat, vind je op de website van de Rijksoverheid.