Bezwaar maken

In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen de door De Key voorgestelde huurverhoging. Kijk eerst of er een geldige reden is om bezwaar te maken en welke formulieren of andere documenten nodig zijn bij het bezwaarschrift. Hoe je bezwaar moet maken, verschilt per huursoort: sociale huur of vrije sector huur en de huur van garages of andere ruimtes.

Sociale huur

Je kunt bezwaar maken tegen de basishuurverhoging als:

 • De huur door de verhoging hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering.
 • Het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximale percentage (maximaal 3,9% voor een huishoudinkomen tot en met € 41.056,- en maximaal 5,4% voor huishoudinkomen boven € 41.056,-).
 • Je ons huurverhogingsvoorstel te laat hebt ontvangen (na 1 mei).

Bezwaarredenen tegen het inkomensafhankelijke deel (1,5%)

Achter iedere bezwaarreden staat welke documenten met het bezwaarschrift meegestuurd moeten worden. In sommige gevallen hoeft er niets meegestuurd te worden maar vraagt De Key de benodigde informatie op.

 • De samenstelling van het huishouden op de huishoudverklaring klopt niet. De Key vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishoudinkomen is gedaald. Meesturen: IBRI60 formulier van alle personen boven de 18 jaar over het jaar 2017. Het IBRI formulier vraag je aan bij de Belastingdienst.
 • Per 1 juli is er iemand in het huishouden gepensioneerd. De Key vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishouden bestaat uit meer dan vier personen De Key vraagt vanaf 1 juli 2018 een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • De regeling voor chronisch zieken of gehandicapten geldt. Meesturen: Een kopie van de medische indicatie.

Hoe maak ik bezwaar

Bezwaar maken gaat altijd schriftelijk. Op www.huurcommissie.nl vind je een modelformulier. Vul dit formulier volledig in en stuur het, met de benodigde documenten, voor 1 juli 2018 naar: De Key, t.a.v. Huurverhoging, Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam.

Na het versturen van het bezwaarschrift

 • Binnen 5 werkdagen bevestigt De Key schriftelijk de ontvangst van het bezwaar.
 • Als je bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, dan hoef je dat deel van de huurverhoging waar je bezwaar tegen maakt, niet te betalen. Na uitspraak van de Huurcommissie wordt een eventueel openstaand bedrag verrekend. We raden aan het bedrag in ieder geval maandelijks te reserveren.
 • Uiterlijk 1 augustus 2018 ontvang je van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
 • Niet eens met de beslissing? Laat het ons direct weten, dan sturen we het bezwaar en onze beslissing door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.

Vrije sector, parkeerplek en overige

Bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging van een woning in de vrije sector of een garage, parkeerplaats, bergplaats of andere ruimte gaat uitsluitend via de kantonrechter. Hoe dit te werk gaat, vind je op de website van de Rijksoverheid.